Przejdź do głównej zawartości

Kiedy zaczniemy rozmawiać jak inne branże?


Solidarność sformułowała 12 postulatów oraz wystąpiła o pilne wyznaczenie terminu spotkania z Panem Ministrem, w którym weźmie udział  przedstawiciel Premiera RP. Oczekuje tego Premier Rządu RP w piśmie skierowanym do Sekcji Krajowej z dnia 03.01.2019 roku. Krajowa Sekcja uznaje, że deklaracje Pana Ministra złożone na spotkaniu  w dniu 10.01.2019 roku są początkiem negocjacji płacowych, których efektem końcowym będzie podpisanie rzeczowych uzgodnień. Uznajemy, że jest to początek trudnych rozmów, które zmierzają do spełnienia słusznych oczekiwań pracowniczych. 
Oto postulaty;
    1. Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi waloryzacja wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia  zasadniczego każdego pracownika o 500 zł.
    2. Nie później niż do końca roku 2019, przeprowadzony zostanie drugi etap rewaloryzacji wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o minimum 350 zł  z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.
    3. Zaległe świadczenia pieniężne dla byłych pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, wynikające z braku realizacji porozumienia z dnia 5 maja 2016 w roku 2017 i 2018, realizowane będą poprzez coroczne wypłaty, których wysokość będzie uzgodniona z NSZZ  "Solidarność" .
    4. Wypełnienie w całości zapisów §1, §2 oraz wynegocjowanie §3 NSZZ "Solidarność" będzie traktować, jako zrealizowanie porozumienia z dnia 5 maja 2016 r.
    5. NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, iż kwoty rewaloryzacji wskazane w niniejszym porozumieniu nie mogą stanowić narzędzia regulacji dysproporcji płacowych pomiędzy pracownikami PGW WP.
    6. Uruchomienie rewaloryzacji wynagrodzeń w PGW WP wynikających z § 1. niniejszego porozumienia nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 1 maja 2019, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019r.
    7. Uruchomienie rewaloryzacji wynagrodzeń w PGW WP wynikających z § 2. niniejszego porozumienia  nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2019, r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.
    8. Rewaloryzacja wynagrodzeń w PGW WP nie będzie dotyczyła pracowników, których płace zostały już ustalone na zrewaloryzowanym poziomie.
    9. Postanowienia niniejszych Postulatów obejmują również pracowników przebywających w dniu zawarcia porozumienia na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych, odbywających służbę wojskową oraz innych, którzy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgonie z nimi są nieobecni w pracy z usprawiedliwionych przyczyn mogą, zgodnie z prawem, wrócić na swoje stanowisko po zakończeniu nieobecności.
    10. Niniejsze ustalenia nie dotyczą przedmiotu sporu zbiorowego z dnia 1 sierpnia 2018 roku. 
Jego przebieg i zakończenie zależeć będzie od rezultatów prowadzonej mediacji. Realizacja Porozumienia z dnia 5 maja 2016 r. może być w nim uwzględniona. Regulacja wynagrodzeń wynikająca ze sporu zbiorowego powinna odbywać się przy udziale reprezentatywnych organizacji związkowych.
    11. Prezes PGW WP  przyśpieszy w sposób rzeczywisty prace nad uzgodnieniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a realizując ten postulat niezwłocznie uzgodni kalendarz rokowań oraz zrezygnuje z regulacji płacowych dokonywanych przy pomocy indywidualnych czynności z prawa pracy, a także nie będzie podejmował działań w zakresie stanowienia układu zbiorowego pracy bez uzgadniania ich ze Związkami Zawodowymi.
    12. W celu uniknięcia w przyszłości konieczności podejmowania sporów dotyczących waloryzowania płac pracowników PGW WP ustala się przeprowadzanie w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi  corocznego rekompensowania utraty siły nabywczej wynagrodzeń.

pismo do Ministra Marka Gróbarczyka > czytaj
                                                                                                             

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Negocjacje regulaminu wynagrodzeń

Dnia 22 lutego odbyło się pierwsze spotkanie zespołu do spraw dialogu ze związkami zawodowymi powołanego przez Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę. Ze strony Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w spotkaniu brali udział: Jan Śniadek i Arkadiusz Kubiaczyk. W spotkaniu uczestniczyła również p. dr. Magdalena Rycak, prawnik, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związki Zawodowe działające w Wodach Polskich otrzymały projekt regulaminu wynagrodzeń i  treść zarządzenia Prezesa Wód Polskich o wycofaniu zarządzeń nr 2 i 3 Pełnomocnika Mariusza Gajdy dotyczących bezprawnego wprowadzenia regulaminu pracy i wynagrodzeń w Wodach Polskich. Treść dokumentu w załączeniu. Prace trwają. Treść projektu regulaminu wynagrodzeń Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

Spotkanie z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, oraz Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewem Kuszlewiczem i  Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ Solidarność Arkadiuszem Kubiaczykiem. Było to pierwsze spotkanie po przejęciu Gospodarki Wodnej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wiele zaległych spraw, głównie natury pracowniczej, nie rokowało nagłego przewrotu sytuacji i wszyscy obecni na spotkaniu nie liczyli na rozwiązanie problemów, jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Jednak wykazana dobra wola strony ministerialnej, pozwoliła na uzgodnienie szeregu kwestii, a w szczególności: 1. Uznano, iż regulamin wynagradzania został wprowadzony ze złamaniem prawa /bez konsultacji z NSZZ Solidarność/. Prace nad uporządkowaniem tema

Regulamin pracy i wynagradzania jest nieuzgodniony

Zdanie drugie § 4 art. 77 ze znaczkiem 2 Kodeksu Pracy wskazuje, że w przypadku, gdy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Zwrot " uzgadniać " oznacza obopólnie wyrażać na coś zgodę, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 2006, s. 319), dlatego też brak akceptacji związku zawodowego skutkuje brakiem możliwości wydania regulaminu jednostronnie przez pracodawcę.  W niektórych jednostkach organizacyjnych Wód Polskich rozsyłane są informacje, że na  podstawie Zarządzenia Nr 3/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się „Regulamin pracy dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” oraz  na  podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 2 stycznia 2018 r.  wprowadza się Regulamin wynagradzania dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  Związ